Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH ORGANIZOVANÝCH

CK BONUS TRIP s.r.o.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA.

1.1 Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných spoločnosťou BONUS TRIP s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, Bratislava 851 01, IČO: 47 633 760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 96280/B (ďalej len ako: „CK“ alebo aj ako „BONUS TRIP“) platia pre všetky služby cestovného ruchu alebo spojené služby cestovného ruchu, poskytované na základe individuálnej požiadavky cestujúceho.

 

1.2 Spoločnosť BONUS TRIP je cestovnou kanceláriou, ktorá ako obchodník predovšetkým kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkováva spojené služby cestovného ruchu.

 

1.3 Spoločnosť BONUS TRIP je zároveň aj cestovnou agentúrou, ktorá ako obchodník v rozsahu predmetu podnikania:

a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,

b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,

c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,

d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,

e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

 

1.4 Cestujúcim je fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu (ďalej len ako „cestujúci“).

 

1.5 Tieto VZP sa v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o zájazdoch“) stávajú pre cestujúceho záväznými uzatvorením zmluvy o zájazde (ďalej len ako „ZOZ“ alebo aj ako „zmluva o zájazde“) so spoločnosťou BONUS TRIP s.r.o. a predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej jednej zmluvy o zájazde.

 

1.6 Trvanlivým nosičom je prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača,

 

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU – UZATVORENIE ZMLUVY O ZÁJAZDE.

 

2.1 Zmluvný vzťah medzi CK a cestujúcim (ako jednotlivcom, prípadne kolektívom, ako účastníkmi zájazdu) sa riadi zákonom o zájazdoch, pričom všetky z nich vyplývajúce práva a povinnosti sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

2.2 Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.  Ak je cestujúcich viac a zo zmluvy o zájazde, týchto VZP, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú cestujúci oprávnení a povinní zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

 

2.3 Zmluva o zájazde sa považuje za uzatvorenú medzi CK a cestujúcim predovšetkým vtedy, ak je medzi prítomnými zmluvnými stranami podpísaná riadne vyplnená písomná zmluva o zájazde (ďalej len ako „uzatvorenie ZOZ medzi prítomnými stranami“) alebo aj iným spôsobom upraveným týmito VZP (ďalej len ako „uzatvorenie ZOZ iným spôsobom“). V prípade uzatvorenia ZOZ medzi prítomnými stranami sa zmluva o zájazde považuje za platne uzatvorenú mementom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a za účinnú momentom úhrady ceny zálohy za zájazdu resp. úhradou celej ceny zájazdu, a to v zmysle podmienok definovaných v zmluve o zájazde. Za iný spôsob uzatvorenia ZOZ sa považuje aj uzatvorenie zmluvy o zájazde (i) telefonicky alebo (ii) emailom. V prípade tohto iného spôsobu uzatvorenia ZOZ je potrebné, aby cestujúci zadal CK všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o zájazde. V prípade uzatvorenia ZOZ iným spôsobom, dochádza k uzatvoreniu zmluvy vygenerovaním elektronickej zmluvy o zájazde, ktorá je zaslaná na e-mailovú adresu cestujúceho. Zmluva o zájazde sa tak považuje za platnú a účinnú momentom úhrady ceny zálohy za zájazd alebo úhradou celej ceny zájazdu, a to podľa podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde.

 

2.4 Ak cestujúci ešte nedosiahol zákonný vek plnoletosti, zmluvu o zájazde zaňho podpisuje jeho zákonný zástupca. Za riadne uzatvorenú zmluvu o zájazde sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde, ak je za cestujúceho vyplnená a podpísaná jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

 

2.5 Súčasťou každej zmluvy o zájazde sú tieto VZP, Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, Pravidlá ochrany osobných údajov vydané CK a informačné materiály CK, s ktorými sa cestujúci oboznámil pred uzatvorením samotnej zmluvy o zájazde. Obsah zmluvy o zájazde sa stanovuje na základe objednávky potvrdenej zo strany cestujúceho, na základe individuálnej komunikácie CK s cestujúcim, na základe týchto VZP prípadne osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

 

2.6 CK odovzdá cestujúcemu po uzatvorí zmluvy o zájazde najneskôr do 3 dní vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde  alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, CK poskytne cestujúcemu na jeho žiadosť aj vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe. Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta CK, poskytne CK cestujúcemu najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy o zájazde vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe alebo na so súhlasom cestujúceho na inom trvanlivom nosiči.

 

3. CENA ZÁJAZDU A ZMENA CENY ZÁJAZDU.

 

3.1 Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými medzi CK a cestujúcim, ako objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde, v objednávke alebo faktúre. V prípade, ak objednávateľ uhradí nižšiu časť celej ceny zájazdu resp. nižšiu časť zálohy na cenu zájazdu než je stanovená v zmysle objednávky a/alebo zmluvy o zájazde a/alebo v zmysle inštrukcie poskytnutej zo strany CK, cestujúci výslovne berie na vedomie, že vznik účinnosti zmluvy o zájazde nastáva len ak došlo zo strany cestujúceho k uhradeniu celej ceny zájazdu resp. celej zálohy určenej zo strany CK.

 

3.2 Všetky ceny zájazdov, ktoré CK organizuje sú uvedené v eurách. Počítajú sa z kurzu eura k cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka Európskej centrálnej banky platným na začiatku príslušného kalendárneho roka a z cien poplatkov a služieb, ktoré sú k tomuto dátumu známe.

 

3.3 Cestovná kancelária má právo na jednostranné zvýšenie ceny zájazdu, ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie;

b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.

3.5 Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura podľa bodu 3.4 písm. c) je CK oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde maximálne o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v bode 3.3 tohto článku VZP, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. CK poskytne cestujúcemu pri znížení ceny rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY.

 

4.1 CK má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom pred začatím zájazdu. Cestujúci má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len po úplnom zaplatení dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

 

4.2 Ak nie je medzi CK a cestujúcim písomne dohodnuté inak, cestujúci je povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom nasledovne:

4.2.1. záloha vo výške najmenej 50% z dohodnutej ceny zájazdu pri podpísaní zmluvy o zájazde cestujúcim, zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 45 dní pred začatím zájazdu;

4.2.2. ak má byť zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní zmluvy o zájazde cestujúcim.

4.2.3. ak je predmetom zmluvy o zájazde obstaranie služieb cestovného ruchu na vyžiadanie cestujúceho, záloha vo výške požadovanej CK v závislosti od termínu zájazdu, najmenej však 50% z ceny služieb pri predložení žiadosti cestujúcim, zostávajúcu časť do 3 dní po potvrdení obstarania služieb zo strany CK. Ak CK oznámi cestujúcemu nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne mu vráti zaplatenú zálohu.

 

4.3 Úhradu ceny zájazdu resp. úhradu zálohy na cenu zájazdu je možné realizovať nasledovnými spôsobmi platby:

4.3.1 v hotovosti v priestoroch CK do výšky 5.000 EUR;

4.3.2 vkladom alebo prevodným príkazom v prospech jedného z bankových účtov CK:

Ako variabilný symbol uvedie cestujúci číslo uvedené v sumári objednávky resp. zmluve o zájazde, ako konštantný symbol cestujúci uvedie: 0308. Do správy pre prijímateľa cestujúci uvedie svoje priezvisko a názov zájazdu, za ktorý uhrádza zálohu. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške cestujúci.

 

4.4 Akékoľvek platby a poplatky za individuálne požiadavky objednávateľa sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s objednávateľom na základe osobitnej ponuky na požadované služby.

 

4.5 Ak nie je celková cena zájazdu zaplatená v celom rozsahu inak, je cestujúci, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde, povinný zaplatiť celkovú cenu zájazdu aj za tieto osoby (a to bez ohľadu na existenciu plnomocenstva podľa článku II VZP alebo skutočnosť, či sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu); ak je cestujúcich, ako objednávateľov viac, zodpovedajú za splnenie povinnosti spoločne a nerozdielne.

 

4.6 Ak sa cestujúci dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu, zálohy na ňu alebo prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom v prípade, že zmluva o zájazde nadobudla účinnosť, je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať od cestujúceho zaplatenie odstupného v súlade s týmito VZP. V opačnom prípade má nezaplatenie ceny zájazdu resp. zálohy na zájazd účinok, ako je popísané v článku II., bod 2.3 týchto VZP.

 

5. CESTOVNÉ POISTENIE KLIENTOV ZÁJAZDU

 

5.1 V prípade objednania zájazdu, môže zájazd obsahovať aj doplnkovú službu klientovi, ktorou je komplexné cestovné poistenie zabezpečené prostredníctvom poisťovne Union poisťovňa, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava 813 60, Slovenská republika.

 

5.2 V komplexnom cestovnom poistení je zahrnuté aj poistenie pre prípad, že v prípade nehody alebo ochorenia vzniknú objednávateľovi náklady súvisiace s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde.

 

5.3 Poistený je pri vzniku poistnej udalosti v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou. Cestovná kancelária neposudzuje existenciu alebo výšku uplatňovaných nárokov zo vzťahu medzi poisteným a poisťovacou spoločnosťou.

 

6. POSTÚPENIE ZMLUVY O ZÁJAZDE.

 

6.1 Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim.

 

6.2 Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

 

6.3 Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

 

7. ZMENY INÝCH PODMIENOK ZMLUVY O ZÁJAZDE.

 

7.1 Zmeny iných podmienok zmluvy o zájazde pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o:

(i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
(ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
(iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
(iv) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
 

c) Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa bodu 7.1 písm. b), (ii) tohto článku VZP, ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu 7.1 písm. b), (ii) tohto článku VZP a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ustanovenie § 23 sa pri odstúpení od zmluvy o zájazde a neprijatí náhradného zájazdu zo strany cestujúceho použije primerane.

 

d) Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa bodu 7.1, písm. b) tohto článku VZP alebo prijatia náhradného zájazdu podľa bodu 7.1, písm. c) tohto článku VZP, má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

 

7.2 Zmeny iných podmienok zmluvy o zájazde počas čerpania služieb:

 

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:


(i) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľné a zodpovedajúce charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo
(ii) vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
(iii) poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
(iv) poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo
(v) zabezpečiť iné práva podľa zákona.
 

b) V prípade, ak dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, je CK povinná zabezpečiť pre cestujúceho náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti, resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
 

c) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).
 

d) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, z uvedeného dôvodu do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú ubytovacie a stravovacie služby.
e) CK má právo na úhradu ceny za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve o zájazde s cestujúcim, ktoré boli poskytnuté na vyžiadanie alebo so súhlasom cestujúceho počas zájazdu.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRED ZAČATÍM ZÁJAZDU.

 

8.1 Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné.

 

8.2 Výška odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. CK poskytne cestujúcemu na základe jeho žiadosti odôvodnenie výšky odstupného.

 

8.3 Výšku odstupného si zmluvné strany dohodli nasledovne, pričom výška odstupného závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená nasledovne:

  • 45 a viac dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 10% z ceny objednaných služieb, 

  • 44 až 30 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 30% z ceny objednaných služieb, 

  • 29 až 15 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 50% z ceny objednaných služieb, 

  • 14 až 8 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 80% z ceny objednaných služieb, 

  • 7 až 4 dni: skutočne vzniknuté náklady, min. 90% z ceny objednaných služieb, 

  • 3 a menej dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 100% z ceny objednaných služieb.

 

8.4 Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. Pri odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

 

8.5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde  bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak CK bránia plniť zmluvu o zájazde neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti a CK oznámi cestujúcemu bezodkladne pred začatím zájazdu odstúpenie od ZOZ.

 

8.6 V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde z dôvodov uvedených v bodoch 8.1 až 8.5 týchto VZP, je CK povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré prijala od neho alebo v jeho mene na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou. Túto povinnosť CK splní bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy došlo k doručeniu oznámenia cestujúceho o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia CK od zmluvy o zájazde.

 

8.7 Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde, ktorá bola uzatvorená mimo predajného miesta aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné, a to v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde, pričom ustanovenia bodu 8.6. sa použijú primerane. Toto oprávnenie cestujúceho sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety tohto bodu.

 

8.8 Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14. hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 12. hodiny (v niektorých ubytovacích zariadeniach už do 10. hodiny). Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY.

 

9.1 CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy“).

 

9.2 Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo zákonom o ochrane spotrebiteľa, alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

 

9.3 CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo zákonom o ochrane spotrebiteľa, alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty cestujúcim podľa predchádzajúcej vety nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

 

9.4 Ak CK nevykoná nápravu podľa bodu 9.3. týchto VZP, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa ZOZ, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

9.4.1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo;

9.4.2. nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

 

9.5 Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK podľa bodu 9.4. týchto VZP, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 9.2. týchto VZP, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom uvedeného oznámenia.

 

9.6 Ak CK nevykoná nápravu podľa bodu 9.3. týchto VZP, ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4. týchto VZP, cestujúci má právo:

9.6.1. vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

9.6.2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie ZOZ. Podstatným porušením zmluvy o zájazde sa rozumie taký nesúlad so zmluvou o zájazde, ktorý výrazne ovplyvňuje poskytovanie zájazdu.

 

9.7 CK má povinnosť vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s cestujúcim a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, v prípade ak

9.7.1. CK nevykoná nápravu podľa bodu 9.3. a bodu 9.4.1. týchto VZP,

9.7.2. CK zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4.2. týchto VZP,

9.7.3. cestujúci odmietne náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.5. týchto VZP alebo ich cestujúci nemôže z objektívnych príčin prijať,

9.7.4. cestujúci vykoná nápravu sám podľa bodu 9.6.1. týchto VZP.

 

9.8 Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd podľa ZOZ skončiť. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa bodu 9.7. týchto VZP.

 

9.9 Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa bodu 9.4.2., 9.5. a 9.6. týchto VZP. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, vráti cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia ZOZ; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.

 

9.10 Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa bodu 9.5. a 9.6.2. týchto VZP zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

 

9.11 Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

 

9.12 Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa bodu 9.11. týchto VZP sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

 

9.13 CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa bodu 9.11. týchto VZP, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

 

9.14 Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa bodu 9.4.2, 9.5. alebo 9.6. týchto VZP, aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na  primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré CK. Náhradu tejto škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.

 

9.15 CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

 

9.16 Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody, alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, vzťahujú sa rovnaké obmedzenia aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.

 

9.17 Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto bodu nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

 

9.18 Právo na náhradu škody podľa tohto bodu všeobecných zmluvných podmienok, alebo na primeranú zľavu podľa príslušných ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok a zákona o zájazdoch, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa zákona o zájazdoch a náhrada škody alebo zníženie ceny na základe osobitných predpisov sa od seba odpočítajú.

 

9.19 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si cestujúci uplatní právo na náhradu škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov, je povinný oznámiť CK uplatnenie týchto nárokov a v akej výške mu boli priznané, a to z dôvodu odpočítania náhrady škody alebo primeranej zľavy podľa zákona o zájazdoch od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov. Ak cestujúci uplatnený nárok CK neoznámi, zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne CK.

 

10. PODMIENKY REKLAMÁCIE.

 

10.1 V prípade, že si cestujúci zakúpil zájazd prostredníctvom cestovnej agentúry, je cestujúci oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná bezodkladne postúpiť doručený podnet CK. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

 

10.2 Pri riešení nárokov podľa tohto bodu, ale aj bodu 9 týchto VZP, je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám, alebo aby sa ich rozsah znížil.

 

10.3. Informácia o reklamačných postupoch:

a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK, u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

b) reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.

c) osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK, u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) o vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

e) vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.

 

10.4 CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

10.5 Cestujúci berie na vedomie, že CK nemá vplyv na rozdeľovanie sedadiel v lietadle ani na rozdeľovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.

 

10.6 CK zodpovedá za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania, ktoré spôsobila. Ak CK súhlasí, že zabezpečí rezervovanie zájazdu alebo služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou spojených služieb cestovného ruchu, zodpovedá za chyby pri rezervovaní. CK nezodpovedá za chyby pri rezervácii spôsobené cestujúcim alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

 

10.7 Práva, ktoré cestujúcemu prípadne vznikli z porušenia povinnosti CK a ktoré môžu byť uspokojené z uzavretého komplexného cestovného alebo iného poistenia, cestujúci uplatní u príslušnej poisťovne.

 

11. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

 

11.1 K ZÁKLADNÝM PRÁVAM CESTUJÚCEHO PATRÍ:

 

11.1.1 Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého a zaplateného zájazdu a služieb,

11.1.2 Právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

11.1.3 Právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

11.1.4 Právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i právo cestujúceho na oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK dozvedela neskôr ako bola zaplatené cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona o zájazdoch týmto nie je dotknutá,

11.1.5 Právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde v súlade s časťou 8 týchto VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

11.1.6 Právo cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu. Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že sa namiesto neho zúčastní zájazdu iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Súčasťou tohto oznámenia musí byť súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote. Dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci zodpovedajú spoločne a nerozdielne za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia Zmluvy. CK preukáže novému cestujúcemu vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

11.1.7 Iné zmeny rezervácie zo strany CK budú vykonané v prípade, že tieto zmeny bude možné realizovať za poplatok min. 30 EUR/zmena/osoba. Výška poplatku je závislá od typu zmeny a dňa, kedy je zmena oznámená a zohľadňuje skutočne vzniknuté náklady. Ide napr. o zmenu termínu, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy.

11.1.8 Právo na reklamáciu nedostatkov  a chybných plnení zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a uplatnenie nárokov v súlade s týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

11.1.9 Právo na ochranu osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom. CK preto odporúča, aby cestujúci oznámil svojim blízkym osobám presnú adresu miesta pobytu, prípadne ďalšie nevyhnutné informácie, nakoľko tieto im zo strany CK v záujme ochrany osobných údajov cestujúceho nebudú poskytnuté,

11.1.10 Právo cestujúceho na poskytnutie informácií týkajúcich sa kontaktných údajov v zmysle bodu 12.1.2. týchto VZP na CK povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo skontaktovať s CK, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak cestujúci zistí porušenie zmluvy o zájazde počas poskytovania zájazdu.

 

11.2 K ZÁKLADNÝM POVINNOSTIAM CESTUJÚCEHO PATRÍ:

 

11.2.1 Povinnosť poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu a poskytnutiu zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v zmluve o zájazde a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované CK,

11.2.2 Povinnosť nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky; v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v Slovenskej republike a v zahraničí pre nich podmienené.

11.2.3 Povinnosť oznámiť CK iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť cestujúceho na zájazde,

11.2.4 Povinnosť oznámiť v lehote určenej CK svoje stanovisko k návrhu zmeny zmluvy o zájazde,

11.2.5 povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným dokladom,

11.2.6 Povinnosť prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb (pokyny na cestu, letenky, voucher a pod.), skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených a riadiť sa nimi; v prípade, že cestujúci zistí nesprávnosť údajov v prevzatých dokumentoch, je povinný o tom bezodkladne informovať CK,

11.2.7 Povinnosť dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu so všetkými potrebnými dokladmi,

11.2.8 Povinnosť mať u seba po celý čas zájazdu platný cestovný doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady,

11.2.9 Povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu CK,

11.2.10 Povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje,

11.2.11 Povinnosť počínať si po celý čas zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK, ani ku škodám, ani inej ujme na zdraví, osobnosti a majetku ostatných cestujúcich, dodávateľov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že by cestujúci mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných cestujúcich alebo tretích osôb, je povinný na výzvu CK bezodkladne, najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie, z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí,

11.2.12 Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný stav alebo osobný stav to vyžaduje,

11.2.13 Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy, ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

11.2.14 Cestujúci, ktorý poruší povinnosť podľa bodu 11.2. týchto VZP, nemá právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli CK náklady alebo iná škoda, má voči cestujúcemu právo na ich náhradu. V prípade závažného porušenia povinnosti podľa bodov 11.2.8., 11.2.9., 11.2.10. alebo 11.2.11. týchto VZP počas trvania zájazdu je CK oprávnená vylúčiť cestujúceho zo zájazdu (odstúpiť od zmluvy o zájazde vo vzťahu k nevyčerpaným službám).

 

12. PRÁVA A POVINNOSTI CK.

 

12.1. K ZÁKLADNÝM POVINNOSTIAM CK PATRÍ NAJMÄ:

 

12.1.1 CK alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, poskytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti A alebo časti B zákona o zájazdoch (formuláre štandardných informácií pre zmluvy o zájazde). CK alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná oznámiť všetky zmeny predzmluvných informácií cestujúcemu jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom pred uzatvorením zmluvy o zájazde.

 

12.1.2 Písomne poveriť zodpovedného zástupcu alebo iný subjekt, na ktorý sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu. CK poskytne cestujúcemu na tento účel kontaktné údaje v rozsahu meno, adresa, elektronická adresa a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt na príslušného povereného zodpovedného zástupcu alebo príslušný poverený subjekt.

 

12.1.3 Poskytnúť cestujúcemu v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu potvrdenia, poukážky cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo  o termíne na odbavenie, ako aj o plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

 

12.1.4 Povinnosť CK mať po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku.

 

12.1.5 Povinnosť poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť odôvodnenie výšky odstupného.

 

12.2 CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb.

 

12.3 Výška náhrady škody ako aj ďalšie nároky cestujúceho, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu. 

 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

13.1 Spracovanie osobných údajov spoločnosťou BONUS TRIP prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením.

 

13.2 CK vyhlasuje, že osobné údaje cestujúceho spracúva len najmä na:

(i) získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom CK,

(ii) využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

(iii) využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.

(iv) využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o zájazde.

 

13.3 V prípade, ak dochádza k uzatvoreniu zmluvy o zájazde medzi CK a osobou, ktorá zároveň koná ako zástupca cestujúceho, ktorý sám zmluva o zájazde neuzatvoril písomnou formou a ani iným spôsobom, platí, že takto konajúca osoba mala na takéto uzatvorenie zmluvy o zájazde riadne splnomocnenie vrátane oprávnenia na poskytnutia osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením a že táto osoba informovala cestujúceho o Pravidlách spracovávania osobných údajov o strany CK, ako prevádzkovateľa.

 

13.4 Cestujúci je povinný svoje osobné údaje resp. osobné údaje ostatných spolucestujúcich uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci neposkytne CK osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

 

13.5 S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných zo strany spoločnosti BONUS TRIP, môžu mať k osobným údajom cestujúceho prístup aj iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, a to buď ako sprostredkovatelia, tretia strana alebo príjemcovia. K prenosu osobných údajov tak dochádza aj do tretích krajín (mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru), zväčša do krajín, ktoré si cestujúci zvolil ako miesto svojho pobytu, prípadne do krajín, cez ktoré cestujci prechádza v zmysle uzatvorenej zmluvy o zájazde.

 

13.6. Presné pravidlá spracovania osobných údajov cestujúceho zo strany spoločnosti BONUS TRIP sa nachádzajú na webovej stránke CK www.bonustrip.sk a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej zmluve o zájazde.

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

 

14.1 Tieto VZP CK nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a CK pred 01.01.2019 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2019.

 

14.2 Podpisom zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VZP a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.

 

14.3 Orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy je Slovenská obchodná inšpekcia. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

14.4 CK vyhlasuje, že si  splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku.

 

14.5 Písomnosti týkajúce sa zmluvy o zájazde sa zasielajú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v zmluve o zájazde, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa zmluvy o zájazde sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. V prípade časovej tiesne sa písomnosti týkajúce sa zmluvy o zájazde môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. emailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámili; odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho emailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie emailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

 

ZÁKON O ZÁJAZDOCH (hypertextový odkaz)

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-170