GDPR

PRAVIDLÁ OCRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚVOD.

1.1 Túto webovú stránku www.bonustrip.sk (ďalej len ako „Webová stránka“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť BONUS TRIP s.r.o., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava 821 08, IČO: 47 633 760, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 96280/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť BONUS TRIP“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

1.2 Spoločnosť BONUS TRIP ako prevádzkovateľ informačného systému na spracovanie osobných údajov, je správcom osobných údajov fyzických osôb, ktorí sú návštevníkmi Webovej stránky spoločnosti BONUS TRIP resp. používateľmi služieb spoločnosti BONUS TRIP (ďalej aj ako „fyzické osoby“ alebo ako „dotknute osoby“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

1.3 Spracovanie osobných údajov spoločnosťou BONUS TRIP prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

 

1.4 Spoločnosť BONUS TRIP má eminentný záujem chrániť súkromie návštevníkov svojej Webovej stránky a používateľov svojich služieb.

1.5 Spoločnosť BONUS TRIP vydáva v zmysle ustanovenia § 19 zákona o ochrane osobných údajov a Článku 13 a Článku 14 Nariadenia tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“). Cieľom týchto Pravidiel je Vám, ako dotknutej osobe, poskytnúť zákonný rámec informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od Vás, ako od dotknutej osoby resp. pri získavaní osobných údajov od inej ako dotknutej osoby.

1.6 Udelením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov akceptujete obsah týchto Pravidiel a tak aj podmienky spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti BONUS TRIP.

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV.

2.1 „Osobné údaje“ sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovanie prebieha priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby ako je napr. meno, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

2.2 „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

2.3 „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

2.4 „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

 

2.5 „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

2.6 „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 

3. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME A ROZSAH ICH SPRACOVANIA.

 

3.1 Osobné údaje spracúvame v rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie jedného alebo viacerých konkrétnych účelov ich spracúvania, a to na príslušnom právnom základe. Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený najmä (i) súhlasom dotknutej osoby na jeden alebo viaceré konkrétne účely, (ii) plnením našej zákonnej povinnosti, (iii) rozsahom údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy alebo (iv) oprávnenými záujmami sledovanými našou spoločnosťou. Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme môžeme kategorizovať nasledovne:

 

(a) Vaše identifikačné a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo);

(b) Vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón);

(c) Elektronické údaje (napr. údaje o používaní našej Webovej stránky, ktoré môžu obsahovať najmä Vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, súbory cookies, názov domény, dĺžku návštevy našej Webovej stránky, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby);

(d) Ďalšie údaje, ktoré nám sami dobrovoľne odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s poskytovaním našich služieb (ako napr. Vaše fotografie resp. videá z Vašich pobytov objednaných u nás);

(e) Informácie o využití našich služieb;

(f) Informácie získané zo záznamov telefonických hovorov alebo akýchkoľvek iných interakcií s Vami, napríklad osobne, pomocou e-mailu, dotazníkov alebo SMS správ.

 

 

4. ZDROJE ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV,

 

4.1 Spoločnosť BONUS TRIP zhromažďuje len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete prostredníctvom osobnej, písomnej, elektronickej, telefonickej komunikácie resp. akejkoľvek inej komunikácie realizovanej v online prostredí s nami alebo ktoré získame prostredníctvom našej Webovej stránky (napr. prostredníctvom služby Google Analytics). Jedná sa predovšetkým o situácie, kedy s nami uzatvárate Zmluvu o obstaraní zájazdu a vypĺňate údaje na poskytnutie súvisiacich služieb (ako napr. poistenie, letenky, doprané služby a pod.) resp. nám poskytujete kópie Vašich cestovných dokladov, občianskych preukazov a iné, situácie, keď sa registrujete na našej Webovej stránke, kedy vypĺňate kontaktný formulár na našej Webovej stránke, kedy sa prihlasujete na odber nášho Newslettera resp. emailových ponúk, kedy vypĺňate naše dotazníky, kedy uverejňujete svoje komentáre k obsahu našich služieb a pod..

4.2 Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme pre plnenie zmluvy s Vami, nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nemôže byť uzatvorená ani plnená Zmluva o obstaraní zájazdu či iná zmluva medzi Vami a spoločnosťou BONUS TRIP ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite).

4.3 Niektoré osobné údaje môžeme čerpať aj z verejne dostupných zdrojov resp. tieto môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť (ako napr. pri poskytnutí osobných údajov maloletých detí zo strany ich rodičov resp. zákonných zástupcov).

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA.

 

5.1 Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe: (i) Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa, (ii) Plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, účel spracúvania Vašich osobných údajov je vymedzený nasledovne:

5.1.1 Zabezpečenie procesov smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv o obstaraní zjazdu s našou spoločnosťou BONUS TRIP, ich uzatvorenie, ich spracovanie, ich evidencia a zabezpečenie ich plnenia v plnom rozsahu;

5.1.2 Zabezpečenie procesov smerujúcich k splneniu všetkých vedľajších služieb spojených so Zmluvou o zabezpečení zájazdu (poistenie, víza, ubytovanie, letenky a pod.)

5.1.3. Zabezpečenie plnej starostlivosti o klientov;

5.1.4 Vedenie účtovníctva spoločnosti BONUS TRIP;

5.1.5 Plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnancov spoločnosti BONUS TRIP;

5.1.6 Administratívne účely (archivácia, evidencia, správa);

5.1.7 Právne služby - uplatnenie alebo výkon práva;

5.1.8 Výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

 

5.2 Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe: (i) Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov, (ii) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa na kvalitnom poskytovaní svojich služieb a zabezpečenie spokojnosti klientov, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

5.2.1 Analýza používania našej Webovej stránky smerujúca k spravovaniu a / alebo k zlepšeniu obsahu našej Webovej stránky;

5.2.2 Analýza poskytovania našich služieb smerujúca k spravovaniu a /alebo zlepšeniu našich služieb;

5.2.3 Dokonalejšie zistenie Vašich potrieb smerujúce k snahe o zlepšenie našich služieb – prieskumy spokojnosti ;

5.2.4 Ponuka služieb elektronickou formou resp. v online rozhraní;

5.2.5 Poskytnutie odpovede na Vaše otázky a/alebo na účely spracovania Vašich žiadostí;

5.2.6 Kontaktovanie klienta a/alebo na účely starostlivosti o vzťahy s klientmi;

5.2.7 Zasielanie upozornení, informácií o našich akciách, ponukách, službách, novinkách, akciách a pod.;

5.2.8 Organizovanie eventov Prevádzkovateľom pre svojich klientov;

5.2.9 Organizovanie súťaží;

 

6. KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

6.1 Hlavným príjemcom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť BONUS TRIP, ako prevádzkovateľ informačného systému na spracovanie osobných údajov a naši zamestnanci v rámci plnenia ich úloh pre spoločnosť BONUS TRIP.

 

6.2 S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných zo strany spoločnosti BONUS TRIP, môžu mať k Vašim osobným údajov prístup aj iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, a to buď ako sprostredkovatelia, tretia strana alebo príjemcovia. K prenosu osobných údajov tak dochádza aj do tretích krajín (mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru), zväčša do krajín, ktoré ste si zvolili ako miesto Vášho pobytu, prípadne do krajín, cez ktoré prechádzate v zmysle uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu. Jedná sa o nasledujúce skupiny sprostredkovateľov, príjemcov resp. tretích strán:

 • ubytovacie zariadenia;

 • letecké spoločnosti;

 • prepravné spoločnosti;

 • sprievodcovia;

 • ambasády, zastupiteľstvá;

 • spolupracujúce agentúry;

 • lokálne cestovné kancelárie;

 • poskytovatelia IT služieb;

 • poskytovatelia účtovných služieb;

 • advokátske kancelárie;

 • orgány verejnej moci;

 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 

6.3 Na spracúvanie osobných údajov môžu mať prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje resp. ktoré poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom písomnou zmluvou, a to najmä spoločnosti (i) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké; (ii) Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké; (iii) Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

7. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

7.1 Spoločnosť BONUS TRIP realizuje prenos Vašich osobných údajov aj do tretích krajín (mimo EÚ a EHP). Jedná sa o krajiny sprostredkovateľov, príjemcov resp. tretích strán v zmysle špecifikácie uvedenej v časti 6., bod 6.2 týchto Pravidiel, pričom sa jedná aj o krajiny pri ktorých neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti ochrany osobných údajov (ďalej len ako „medzinárodný prenos“).

 

7.2 Udelením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov súhlasíte s medzinárodným prenosom Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytuje primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov pri takýchto medzinárodných prenosoch spočívajúce vo využití:

 

8. UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

8.1 Naša spoločnosť BONUS TRIP využíva všetky náležité technické, právne a administratívne prostriedky zabezpečujúce plnenie zákonom uložených povinností pri zachovávaní a ochrane Vašich osobných údajov v boji proti nedovolenému spracovaniu, zverejneniu, poškodeniu, strate a pod. .

 

8.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na konkrétny účel alebo viaceré konkrétne účely, sa uchovávajú len po dobu využitia na tento účel alebo na tieto účely resp. po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokiaľ takýto svoj súhlas neodvoláte, maximálne však na dobu 10 rokov.

 

8.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 8 Pravidiel, si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie resp. výkon práva alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

 

9. VAŠE PRÁVA.

 

9.1 V tejto časti 9 týchto Pravidiel sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

 

9.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracovania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenos údajov;

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a

(h) právo odobrať súhlas.

 

9.3 Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu poskytnutia informácií o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získaných informácií, o existencii profilovania a o zárukách poskytnutých v prípade medzinárodných prenosov informácií. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať tu.

 

9.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

9.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; osobné údaje boli neoprávnene nezákonne. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

9.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a Vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s Vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

9.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu Vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

 

9.8 Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje na tento účel. ǀ

 

9.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

 

9.10 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

 

9.11 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

 

9.13 Môžete uplatniť akékoľvek práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

 

9.14 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu bonustrip@bonustrip, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

 

 

10. PROFILOVANIE

 

10.1 Spoločnosť BONUS TRIP v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nevyužíva tzv. Profilovanie pozostávajúce z automatizovaného spracúvania osobných údajov (prostredníctvom webových aplikácií resp. prostredníctvom softvéru) spočívajúceho v hodnotení osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

 

11. O COOKIES.

 

11.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku. Vo všeobecnosti súbory cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácií jednotlivých osôb. V našom prípade súbory cookies slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu našej Webovej stránky, na účely analýzy predaja našich služieb, na účely výpočtu ceny činností zameraných na individuálne využívanie lokalít používateľom našej Webovej stránky.

 

11.2 Súbory cookies môžu byť buď “permanentné” súbory cookies alebo súbory “prechodné”: trvalý súbor cookie bude uložený vo Vašom webovom prehliadači po dlhšiu dobu až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom a slúži najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách; prechodný cookie súbor relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený a slúži pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napríklad na prihlásenie do vlastného užívateľského profilu.

 

11.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

 

12. COOKIES, KTORÉ POUŽÍVAME.

 

12.1 Cookies používame na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používame na Vašu identifikáciu pri návšteve našej Webovej stránky a počas navigácie na našej Webovej stránky;

(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našej Webovej stránky a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie Vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadávaní našej Webovej stránky.

 

13. COOKIES POUŽÍVANÉ NAŠIMI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB.

 

13.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo Vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

 

13.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

 

13.3 Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

 

14. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES.

 

14.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome

(b) Firefox

(c) Opera

(d) Internet Explorer

(e) Safari

(f) Edge

 

14.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

 

14.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

 

15. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL.

 

15.1 Tieto Pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej Webovej stránke.

 

15.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto Pravidlách.

 

15.3 O zmenách týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

 

16. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA.

 

16.1 Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na poštovú adresu uvedenú v článku 1, bod 1.1 týchto pravidiel;

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej Webovej stránke;

(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej Webovej stránke; alebo

(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej Webovej stránke.

 

16.2 V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a Nariadenie, nie je spoločnosť BONUS TRIP povinná mať určenú zodpovednú osobu.

 

V Bratislave dňa 29.05.2019